*ST金鸿(000669)龙虎榜数据
代码 名称 最新价 涨跌幅 相关 换手率 流通市值 近1月上榜 近3月上榜 近6月上榜 近一个月涨幅 近三个月涨幅 近六个月涨幅 自选
  • 每日成交明细
  • 历次上榜后表现
  • 营业部买卖统计
  • 机构买卖统计
  • 数据揭秘
  • 最新公告
2020-10-16 星期五  类型:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
收盘价:2.01 元  涨跌幅:5.24%   成交量(区间):3406.00万股  成交金额(区间):6476.00万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
0次 -
324.01 5.00% 330.65 5.11% -6.63
2
0次 -
272.34 4.21% 291.90 4.51% -19.57
3
0次 -
219.95 3.40% 79.18 1.22% 140.77
4
0次 -
199.54 3.08% 0.00 0.00% 199.54
5
0次 -
190.26 2.94% 197.68 3.05% -7.42
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
0次 -
0.00 0.00% 393.46 6.08% -393.46
2
0次 -
324.01 5.00% 330.65 5.11% -6.63
3
0次 -
272.34 4.21% 291.90 4.51% -19.57
4
0次 -
189.98 2.93% 197.89 3.06% -7.91
5
0次 -
190.26 2.94% 197.68 3.05% -7.42
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 1396.07 21.56% 1490.77 23.02% -94.70