*ST藏格(000408)龙虎榜数据
代码 名称 最新价 涨跌幅 相关 换手率 流通市值 近1月上榜 近3月上榜 近6月上榜 近一个月涨幅 近三个月涨幅 近六个月涨幅 自选
  • 每日成交明细
  • 历次上榜后表现
  • 营业部买卖统计
  • 机构买卖统计
  • 数据揭秘
  • 最新公告
2021-02-22 星期一  类型:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
收盘价:9.36 元  涨跌幅:2.63%   成交量(区间):7335.01万股  成交金额(区间):67057.57万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
1053次 44.82%
8011.34 11.95% 0.00 0.00% 8011.34
2
5次 20.00%
1761.32 2.63% 1.43 0.00% 1759.89
3
8次 62.50%
1574.99 2.35% 258.13 0.38% 1316.86
4
5次 60.00%
1199.88 1.79% 1276.66 1.90% -76.77
5
16次 25.00%
1181.06 1.76% 261.88 0.39% 919.18
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
0次 -
0.00 0.00% 4843.71 7.22% -4843.71
2
1次 100.00%
8.73 0.01% 2828.79 4.22% -2820.07
3
1次 0.00%
0.00 0.00% 2704.43 4.03% -2704.43
4
0次 -
146.88 0.22% 1959.28 2.92% -1812.40
5
1次 100.00%
698.30 1.04% 1555.80 2.32% -857.50
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 14582.50 21.75% 15690.10 23.40% -1107.61