TCL科技(000100)龙虎榜数据
代码 名称 最新价 涨跌幅 相关 换手率 流通市值 近1月上榜 近3月上榜 近6月上榜 近一个月涨幅 近三个月涨幅 近六个月涨幅 自选
  • 每日成交明细
  • 历次上榜后表现
  • 营业部买卖统计
  • 机构买卖统计
  • 数据揭秘
  • 最新公告
2021-01-19 星期二  类型:跌幅偏离值达7%的证券
收盘价:9.08 元  涨跌幅:-10.01%   成交量:115341.61万股  成交金额:1082731.39万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
316次 55.06%
58268.95 5.38% 112674.31 10.41% -54405.36
2
1次 100.00%
19575.23 1.81% 95.92 0.01% 19479.31
3
72次 62.50%
19162.28 1.77% 144.84 0.01% 19017.44
4
68次 44.12%
17529.48 1.62% 1402.62 0.13% 16126.86
5
17次 23.53%
11648.94 1.08% 1279.97 0.12% 10368.97
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
316次 55.06%
58268.95 5.38% 112674.31 10.41% -54405.36
2
7次 57.14%
1625.91 0.15% 24101.96 2.23% -22476.05
3
927次 47.36%
0.00 0.00% 18885.89 1.74% -18885.89
4
54次 51.85%
0.10 0.00% 17227.59 1.59% -17227.49
5
22次 45.45%
102.39 0.01% 15678.73 1.45% -15576.34
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 127913.27 11.81% 191491.83 17.69% -63578.56